Εκτύπωση

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας & Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

Με το Π.Δ. 17/96 επεκτάθηκε η υποχρέωση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ) και στις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.

Το γραφείο μας είναι σε θέση να παρέχει στην επιχείρησή σας υποδείξεις και συμβουλές σχετικά με θέματα υγιεινής και ασφάλειας και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων. Γίνεται συμπλήρωση του ειδικού βιβλίου κάθε φορά που είναι προγραμματισμένο να γίνεται επίσκεψη στους χώρους εργασίας και ο εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπόγραφα αυτών των υποδείξεων.

Στα πλαίσια αυτά:

- Σας συμβουλεύουμε όσον αφορά τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της εργασίας, την προμήθεια εξοπλισμού, την επιλογή και τον έλεγχο μέσων ατομικής προστασίας, την διαμόρφωση του περιβάλλοντος και των θέσεων εργασίας και γενικά για την οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας.
- Ελέγχουμε την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων λειτουργίας και τις παραγωγικές διαδικασίες και τις μεθόδους εργασίας εφαρμογής και
- Επιβλέπουμε τις συνθήκες εργασίας και την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και πρόληψης ατυχημάτων με τακτικές επιθεωρήσεις των θέσεων εργασίας και συντάσσουμε αναφορά στον εργοδότη για τυχόν παραλήψεις.
- Διερευνάμε τα αίτια των ατυχημάτων.
- Εποπτεύουμε τη διενέργεια ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού.
- Ενημερώνουμε τους εργαζόμενους για τον επαγγελματικό κίνδυνο